Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Ijoollee waggaa 9 irraa kaasee hanga waggaa 99 jiran waa’ee astiroonoomii fedhii kan qaban
Kitaabilee astiroonoomii muraasa buusuuf