Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Kitaabilee xixiqqaa:

Kunniin Kitaabilee ammaan dura maxxanfamanii dha. Gadi fageenyaan ilaaluu fi faayilicha buusuuf irratti cuqaasi!