Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Kitaaba xiqqaa: 6 - Kuwezaarota Fi Jaafoowwan kan biroo