Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Waldaa Astiroonoomii Siiras

Waldaa Astiroonoomii Siiras

Kan hiikan:
Hafaazaa Boruukaab
Faahiraa Deeraadiijii
Kaa’olaa Laagostee
Erkoomaa Amiin-Kihooyijaa
Asaamaa Laakrook
Zaynab Aayisiisii
Giruugiirii Hiik

To’annoo Saayinsaawaa:
Jamaal Muumiinii
Hiik Guruugiirii

To’annoo Afaanii: Hafaasaa Boruukaab