Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Maria Eduarda Ramos Pedro

Maria Eduarda Ramos Pedro

Universidade Federal de Santa Catarina, Biraazil