Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Marina Trevisan

Marina Trevisan

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Biraazil