Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Rogério Riffel

Rogério Riffel

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Biraazil