Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Valentina Luridiana Galati

Valentina Luridiana Galati

Instituto Astrofisico de Canarias, Odoola Kaanaarii

Hayyuu Astiroofiiziksii fi Afaan hiikuunis tajaajila bilisaa ni kenniti.